Sentencje

Dziecko, kładąc się do snu, nie chce zerwać kontaktu z realną rzeczywistością,

trzyma za rękę matkę lub ojca, a gdy ich nie ma, przytula do siebie swego misia.

Przegląd

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
Aktualności
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 

Od 1 marca 2014 r. rodzic pobiera wniosek ze strony

https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin lub z siedziby przedszkola.

Wypełniony wniosek można złożyć do 3 wybranych przedszkoli.


 1. 1 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu.
 2. 22 kwietnia 2014 r., o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 3. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do Przedszkola nr 10 :

od 23 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00 do 30 kwietnia  2014 r. do godz. 17.00

 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 14.00
 2. Podpisywanie umów do dnia 14 czerwca 2014 r.
 3. Rekrutacja uzupełniająca - lipiec 2014 r.
 
Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 10 w Lublinie

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2014

Dyrektora Przedszkola nr 10

z dnia 17 lutego 2014 r.


Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 10 w Lublinie

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)
 2. art. 57 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. nr 139, poz.814)
 3. Ustawa z dnia 20.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.)


§ 1

Regulamin określa kryteria i tryb przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 10 w Lublinie, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego.

§ 2

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (dziecko powinno ukończyć lata w roku kalendarzowym, w którym zapisywane jest do przedszkola) do 6 lat (dotyczy dzieci urodzonych w miesiącach lipiec – grudzień) lub starsze w przypadku odroczenia  obowiązku szkolnego (nie dłużej niż do 8 roku życia).

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)     kandydacie - oznacza dziecko podlegające rekrutacji;

2)     wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

3)     samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

4)     rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica kandydata.
 3. Wniosek składa się do dyrektora przedszkola.
 4. Wzór wniosku określa organ prowadzący przedszkole.
 5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej Miasta Lublin oraz w przedszkolu.

§ 5

Kontynuacja

Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do przedszkola składają dyrektorowi deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 6

Kryteria

1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lublin

2. Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Lublin

przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie

następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria te mają jednakową wartość.4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone w porozumieniu z organem

prowadzącym.


Kryterium

Liczba punktów

1.

Oboje rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym

4

2.

Starsze dziecko uczęszcza do tego przedszkola

2

3.

Dziecko z ciąży mnogiej

1

4.

Uczęszczanie rodzeństwa do szkoły usytuowanej w pobliżu przedszkola

1

5.

Dziecko mieszka w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola

1

6.

Rodzic deklaruje korzystanie z pełnej oferty przedszkola

1


5.W przypadku gdy po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji na jedno miejsce

przypada dwóch lub więcej kandydatów o takiej samej liczbie punktów,

komisja przeprowadza losowanie z wykorzystaniem systemu informatycznego.


§ 7

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i gminnych ( o których mowa w § 6 ust.2 i ust 4 )

1)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniuniepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),

5)  oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 - 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 2. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców kandydata lub może zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.


§ 8

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Lublin

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Lublin  mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Lublinem przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.


§ 9

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)  weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

2)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc,

4)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy o których mowa w ust 2 pkt. 2 i 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 10 .
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście i opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.


§ 10

Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  przeprowadza postępowanie

uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego

rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację.

2. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.§ 11

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola nr 10.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola nr 10 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego


§12

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
  1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


§13

Przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego

O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.


§14

Załącznikiem do regulaminu jest obowiązujący na dany rok szkolny harmonogram rekrutacji.

 
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Lublin dn.18.12.2013 r.

 

Nr sprawy: P.10.341 - 3/13

 

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

 1. Zamawiający: Przedszkole nr 10 w Lublinie ul. Zuchów 4, 20-047 Lublin,

  Regon 43 103 0415 NIP 712 – 23 – 82 - 495 tel. 81 53 380 29

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www. przedszkole10.lublin.pl

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na dostawę żywności w 2014 r.

 

Ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez określonych wykonawców, Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 8 części, a wartość szacunkowa każdej z części nie przekracza 14000 euro.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

  1. CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH

  2. CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

  3. CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW

  4. CZĘŚĆ 4 – DOSTAWA PIECZYWA

  5. CZĘŚĆ 5 – DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH

  6. CZĘŚĆ 6 – DOSTAWA JAJ

  7. CZĘŚĆ 7 – DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

  8. CZĘŚĆ 8 – DOSTAWA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

   

  Wykaz produktów i ich przewidywana ilość do każdej części przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załącznikach do ogłoszenia – formularze cenowe.

   

 2. Termin wykonania zamówienia: od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 3. Dokumenty postępowania można odebrać osobiście w kancelarii przedszkola, w gabinecie samodzielnego referenta lub w formie elektronicznej ze strony internetowej www.przedszkole10.lublin.pl

 4. Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na poszczególną część przedmiotu zamówienia.

 7. Termin i miejsce składania ofert:

  27.12.2013 r. godz. 10 siedziba zamawiającego – kancelaria przedszkola.

 8. Termin i miejsce otwarcia ofert:

  27.12.2013.r godz. 11 siedziba zamawiającego – kancelaria przedszkola.

 9. Sposób składania ofert: pisemnie, pocztą elektroniczną,

 10. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym: telefonicznie, e-mailem. Osobą uprawnioną do kontaktu po stronie Zamawiającego jest Pani Grażyna Zieleniucha

 

Załączniki do ogłoszenia do pobrania w kancelarii przedszkola lub drogą elektroniczną:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Załączniki do oferty – formularze cenowe

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

….........................................

Dyrektor Przedszkola